Jr. asst. Directors


PI Umeshchandra Patil

  • uspatil1960@gmail.com

PI R.G.Shinde

  • pirajeshgshinde@gmail.com

PI Sunil Patil

  • copsunilpatil@gmail.com

PI Salim Shaikh

  • salimshaikh01031962@gmail.com